SÚČASNOSŤ

Centrum   sociálnych   služieb Dúbrava  (ďalej len CSS) v  zmysle  Zákona  NR  SR  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991  Zb.          o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších predpisov  poskytuje  pre fyzické osoby tento druh sociálnej služby: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

  1. Domov sociálnych služieb (DSS) (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z.) kapacita 10 miest
  2. Špecializované zariadenie (ŠZ) § (39 zákona č. 448/2008 Z. z.) kapacita 65 miest.

Cieľovou skupinou, ktorej sa tieto sociálne služby poskytujú je  fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca  a jej stupeň odkázanosti je III  podľa prílohy č. 3 a fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia a organický psychsyndróm ťažkého stupňa.