Našou víziou je

– trvale zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb

– byť zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné sociálne služby zodpovedajúce nielen Štandardom ale spĺňajúcim hlavne individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb.

– každému PSS umožniť viesť dôstojný každodenný život v prostredí, ktoré sa čo najviac priblíži domácemu prostrediu s pocitom bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv.

Ciele CSS

Našim dlhodobým cieľom je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Strategické ciele

Samotný strategický cieľ ako aj jednotlivé čiastkové ciele stratégie pre rozvoj CSS sú stanovené v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb PSK a s väzbou na doterajšie výsledky práce zariadenia. Skvalitnenie zariadenia po stránke materiálnej, s úpravou existujúcich priestorov, vrátane vytvorenia nových priestorov a skvalitnenia v oblasti kvalifikovanosti a erudovanosti nášho personálu bude viesť k rozvoju a excelencii zariadenia. Veríme, že postupným napĺňaním stanovených strategických cieľov bude CSS Dúbrava dôstojným miestom, kde každý prijímateľ sociálnej služby nájde odbornú pomoc, pochopenie, pokoj, lásku a bude ho môcť nazvať svojim domovom.