ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúbrava
  • Právna forma: Rozpočtová organizácia
  • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 00695467

 

  • CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Dúbrava (ďalej len CSS) je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby v obci Dúbrava v okrese Snina. Zriaďovateľom CSS Dúbrava je Prešovský samosprávny kraj. CSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) v:
  • Domove sociálnych služieb
  • Špecializovanom zariadení, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktoré má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Kapacita domova sociálnych služieb je 10 miest, kapacita Špecializovaného zariadenia je 65 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.

ŠTATUTÁR CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŹIEB DÚBRAVA
Mgr. MVDr. Marián Petro MPH

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
r.1980 1984
    Gymnázium Sobrance
r.1984 1989
    Univerzita vet. lekárstva a farmácie , Košice stupeň vzdelania MVDr.
r.2011 2014
Trnavská univerzita , Trnava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce stupeň vzdelania Bc.
r.2014 2016
    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
    sv. Alžbety Bratislava, stupeň vzdelania Mgr.

r.2023 – 2024 -VŠBM Košice, špecializované štúdium“ Master of Public Health (MPH)

PRAX
r.2017 Centrum sociálnych služieb Dúbrava
riaditeľ
r.2015 2017 Okresný úrad Sobrance, Odbor krízového riadenia
samostatný radca
r.2007 2015 Regionálna nemocnica Sobrance n.o. a
Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskej služby pri RN Sobrance
riaditeľ
r.2004 2006 obchodný manažér výrobných a predajných spoločností Michalovce
r.1991 2003 zamestnanec štátnej správy Michalovce , Košice
ĎALŠIE PRACOVNÉ AKTIVITY
r.2009 2017 člen Sociálnej komisie pri Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja
KURZY
r. .2019 Manažér kvality v sociálnych službách