Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS  je upravené zákonom o sociálnych službách. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby  v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je povinná na účely uzatvorenia zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby uviesť CSS nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  • miesto poskytovania sociálnej služby,
  • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre osobu, ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení  je povinná CSS  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods. 6 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej  vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby na základe odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a  špecializovanom zariadení, ktorej prílohou je aj lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva Odboru sociálnemu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je na webovej stránke www.vucpo.sk. Vyplnené tlačivá –  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj

Odbor sociálny

Námestie mieru 2

080 01  Prešov.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti  na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ktorý je príslušný na jeho vydanie v zmysle zákona o sociálnych službách.

CSS písomne oznámi občanovi,  prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi)  deň nástupu do zariadenia  a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy

o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách. Fyzická osoba  a CSS uzatvoria zmluvu   o   poskytovaní   sociálnej    služby,  ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.  V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanej  sociálnej služby