Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská a športová činnosť zameraná na rozvoj a udržanie schopností a zručností PSS. Poslaním a hlavným cieľom CSS je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy PSS napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete. Záujmová činnosť  sa realizuje formou individuálnou alebo skupinovou a riadi sa plánom, ktorý je orientačne spracovaný na celý rok. Ergoterapeuti  denne pripravujú  plán záujmovej činnosti v rámci zariadenia pri zohľadnení ročného obdobia a aktuálneho počasia. Aktivity,  do ktorých sa PSS môže individuálne a na základe vlastného rozhodnutia zapojiť sú vyvesené na informačnej tabuli v spoločenskej miestnosti PSS s uvedením mena ergoterapeuta, ktorý danú aktivitu prevádza a miesta výkonu.

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením. Je súčasťou ucelenej, komplexnej rehabilitácie. V našom zariadení je umožnené prijímateľom zapojiť sa do množstva aktivít podľa ich záujmov, možnosti, schopnosti, poskytnúť im priestor na sebarealizáciu. Cieľom ergoterapie v CSS je motivovať PSS k rôznym druhom aktivít a činností, vzbudiť v nich pocit užitočnosti a dosiahnuť maximálny stupeň rozvoja v aktivitách denného života, pracovných činnostiach, podporovať aktívny prístup k uchovaniu  si celkovej kvality života.

Realizuje sa v individuálnej alebo skupinovej forme pod vedením ergoterapeutov.