V CSS  sa poskytuje celodenná strava, za ktorú sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pri diabetickej diéte aj druhá večera. Počet odobratých jedál je predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uzavretej medzi PSS, prípadne súdom ustanoveným kolíznym opatrovníkom a CSS ako poskytovateľom sociálnej služby. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke  podľa jedálneho lístka.

Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupca prijímateľov. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a zdravotný stav prijímateľov, ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie stravnej jednotky. V zariadení poskytujeme racionálnu, diabetickú a kašovitú( šetriacu) stravu.  Podľa potrieb prijímateľov sa pripravuje aj mixovaná strava. Jedlo sa podáva v jedálni, do izieb sa podáva jedlo len tým, ktorí sú trvalo prípadne dočasne pripútaní na lôžko. Prijímatelia sú povinní odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.