ŠPECIALIZOVANÉ  ZARIADENIE

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy  č. 3 zákona  a o sociálnych službách má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje sa:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,

utvárajú sa podmienky na:

 • úschovu cenných vecí.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.