Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. V zariadení sa realizuje základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.  Poskytuje sa potenciálnym záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, prípadne ich príbuzným. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálni  pracovníci.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov  pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách. Úlohou sociálnej rehabilitácie v CSS je proces na obnovu nezávislého a plnohodnotného telesného a duševného života PSS, usilujúci sa o opätovné začlenenie  do spoločnosti, ktorí sa ocitli na rôzne dlhé obdobie mimo aktívne spoločenské dianie z dôvodu inštitucionálneho pobytu, zdravotného postihnutia, sociálne nepriaznivých podmienok a pod. Vykonáva sa pri každodennom kontakte s PSS, pri jednotlivých úkonoch o neho  za jeho spoluúčastí.

Cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie pomocou postupov metód a techník, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a handicapu. Ide o nácvik sebaobsluhy, nácvik komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, sociálnych kontaktov. Výber, používanie metód a postupov v práci s klientom je na dohode v tíme pretože každý klient vyžaduje iný prístup a postup. Tím vedie evidenciu o jednotlivých postupoch a písomné zaznamenanie všetkých faktov

Sociálnu rehabilitáciu vykonávajú odborní zamestnanci. Najčastejšie využívané metódy sociálnej rehabilitácie v zariadení sú cvičenie, nácvik, precvičovanie, tréning.