Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v CSS zabezpečovaná odborným personálom, ktorý spĺňa na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu. Odborní zamestnanci zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti  s biologickými potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú  práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby v trojzmennej prevádzke.          

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa pre prijímateľov sociálnej služby v CSS Dúbrava zabezpečuje cestou praktického lekára a ostatných odborných lekárov. V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s psychiatrom, neurológom, urológom, stomatológom, gynekológom, ORL lekárom, kožným lekárom  podľa potrieb a zdravotného stavu prijímateľov.  V naliehavom prípade je privolaná lekárska služba prvej pomoci.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je zabezpečená odbornými zamestnancami zariadenia  na pracovnej pozícii „sestra v zariadení sociálnych služieb.“

Cieľom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti je:

 • poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zákona sociálnych službách,
 • udržiavať sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby, vykonávať preventívne opatrenia na zamedzenie komplikácií z imobility,
 • vyšetrovať a sledovať vitálne funkcie priamo a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník,
 • sledovať somatický i psychický stav prijímateľov sociálnej služby,
 • podporovať  zachovávanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie,
 • aktívne a efektívne komunikovať s prijímateľom sociálnej služby,
 • realizovať individuálny prístup pri adaptačnom procese prijímateľov sociálnej  služby v CSS,
 • zabezpečovať všestrannú starostlivosť  o individuálne potreby prijímateľov sociálnej  služby v súlade s najnovšími zásadami a odbornými poznatkami starostlivosti o prijímateľov,
 • viesť prijímateľov sociálnej služby k osvojovaniu samoobslužných návykov, a k udržiavaniu osobnej hygieny,
 • uplatňovať individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby,
 • spolupracovať s ostatnými odbornými zamestnancami CSS (sociálni pracovníci, ergoterapeuti…),
 • uplatňovať získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi,
 • spolupracovať s rodinnými príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby.