V Centre sociálnych služieb sa plne rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. Na uspokojovanie duchovných potrieb je v zariadení zriadená kaplnka zasvätená Zoslaniu sv. Ducha a Presvätej Trojice, v ktorej sa každoročne koná odpustová slávnosť za prítomnosti verejnosti. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb aj v miestnych cirkvách  a pristupovať ku sviatosti zmierenia.