DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu  alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálne služby poskytuje:

 • fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
 • fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje sa:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť,

utvárajú sa podmienky na:

 • úschovu cenných vecí.

CSS vykonáva v domove sociálnych služieb odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.