Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2018 Kúpna zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov 3 559,35 € 27.12.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
2/2018 Kúpno – predajná zmluva – dodávky potravinárskeho tovaru 0,00 € 27.12.2017 MIRON-EX Miroslav Maciboba, Pichné 199, 069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
3/2018 Zmluva o predaji a nákupe mäsa a mäsových výrobkov v roku 2018 0,00 € 27.12.2017 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
4/2018 Kúpno predajná zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 0,00 € 28.12.2017 Gastro Tech SK s.r.o., 067 73 Ubľa 183, prev. Ubľanská pekáreň, 067 73 Ubľa, IČO 50315218 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
5/2018 Kúpna zmluva – predaj ovocia a zeleniny a zemiakov 0,00 € 28.12.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
6/2018 Dodávka potravinárskeho tovaru – mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary v roku 2018 13 314,35 € 28.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
6A/2018 Poskytnutie účelového daru 0,00 € 29.12.2017 Eva Júnová VIOLA, 067 73 Ubľa 119, IČO 37936883 30.12.2017 Mgr. MVDr. M. Petro
7/2018 Mandátna zmluva – vykon. funkcie technika požiarnej ochrany a činnosť bezpečnotechnickej služby v CSS Dúbrava 0,00 € 30.12.2017 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 30.12.2017 Mgr. MVDr. Marián Petro
8/2018 Dohoda o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 € 02.01.2018 ODBERATEĽ: Kosmatec, nezisková organizácia, 067 73 Ubľa 368, IČO 45747393 02.01.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
9/2018 Dohoda o poskyt. fin. príspevkov na vytváranie prac. miest „Šanca pre mladých“ 0,00 € 30.01.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny HUMENNÉ, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, IČO 30794536 30.01.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
10/2018 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 0,00 € 31.01.2018 STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice 1, IČO 36718556 31.01.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
11/2018 Darovacia zmluva 230,00 € 13.03.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 13.03.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
12/2018 Darovacia zmluva 200,00 € 13.03.2018 MIRON-EX Miroslav Maciboba, Pichné 199, 069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 13.03.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
13/2018 Kúpna zmluva – dodanie suchého palivového dreva 0,00 € 29.03.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 29.03.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
14/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 0,00 € 25.05.2018 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 25.05.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
15/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 € 25.05.2018 AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 28.06.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
16/2018 Príloha č.5b Stanovisko k uzavretiu Dodatku č. 4k Servisnej zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 283-2007/S 0,00 € 20.06.2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, /odberateľ/prevádzkovateľ: PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov v prospech CSS Dúbrava/ 20.06.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
17/2018 Zmluva o dielo – Vytvorenie zariadenia pre integráciu osôb 178 799,82 € 27.07.2018 TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 27.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
18/2018 Zmluva na výkon stavebného dozoru 3 100,00 € 28.07.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 28.07.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
19/2018 Zmluva na výkon autorského dozoru 2 500,00 € 28.07.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 28.07.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
19A/2018 Zmluva o poskyt. dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR 16 685,00 € 21.08.2018 MPSVaR Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO 00681156 21.08.2018 PaedDr. M.Majerský, PhD.
20/2018 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 0,00 € 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.08.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
21/2018 Zmluva o dielo – Výstavba novej studne 9 999,82 € 05.12.2018 TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 05.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
22/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 21/2018 0,00 € 13.12.2018 TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 13.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro