1/2021    Zmluva Fipek                                                     zverejnené 16.12.2020

2/2021    Zmluva Mironex                                                zverejnené 16.12.2020

3/2021    Zmluva INMEDIA, spol. s r.o.                           zverejnené 21.12.2020

4/2021    Zmluva M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.                          zverejnené 21.12.2020

5/2021    Zmluva Cimbaľak                                               zverejnené 29.12.2020

6/2021    Zmluva DXa                                                         zverejnené 05.01.2021

7/2021    Zmluva elektrina                                                zverejnené 12.01.2021

8/2021    Dohoda                                                               zverejnené 29.01.2021

9/2021   Zmluva Ideál + príloha                                       zverejnené 01.02.2021

10/2021  KZ drevo                                                             zverejnené 31.03.2021

11/2021  Darovacia zmluva                                             zverejnené 01.04.2021

12/2021  Zmluva                                                               zverejnené 22.06.2021

13/2021  Kúpna zmluva INMEDIA spol. s r.o.              zverejnené 27.08.2021