ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúbrava
  • Právna forma: Rozpočtová organizácia
  • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 00695467

 

  • CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Dúbrava (ďalej len CSS) je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby v obci Dúbrava v okrese Snina. Zriaďovateľom CSS Dúbrava je Prešovský samosprávny kraj. CSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) v:
  • Domove sociálnych služieb
  • Špecializovanom zariadení, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktoré má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Kapacita domova sociálnych služieb je 10 miest, kapacita Špecializovaného zariadenia je 65 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.