Centrum sociálnych služieb Dúbrava (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie a presadzuje pri obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky. 

Profil verejného obstarávateľa je zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk. Je jedným z transparentných nástrojov verejného obstarávania, ktorý informuje o základných skutočnostiach týkajúcich sa priebehu verejného obstarávania.

 

Zákazky § 1 ods. 2-14

O 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 €  s DPH, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon.

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk

Zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk

  • Podlimitné zákazky s využitím ET (Elektronické trhovisko)

Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou  postupovať podľa §109 až § 111, ak ide o dodanie tovaru alebo služby bežne dostupných na trhu.  Verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek postupuje podľa § 109 až § 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie. Uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska.

Zmluvné vzťahy a podrobný detail CSS Dúbrava ako objednávateľa nájdete na stránke www.eks.sk.

Zákazky zrealizované na elektronickom trhovisku a detail objednávateľa CSS Dúbrava môžete pozrieť na:

 

 

Podlimitné zákazky

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:

  1. podľa § 109 až § 111 alebo podľa § 112 až § 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
  2. podľa § 112 až § 116 zákona, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby ako podľa písm. a). Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk,

Detail profilu obstarávateľa CSS Dúbrava https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1685